«

»

Δεκ 25

Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέου

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Νύκτα Γεννήσεως
Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ
Ἀριθ. Πρωτ. 77
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 198ῃ
ΘΕΜΑ: «Χριστούγεννα – «Καὶ ἐπὶ γῆς …», τί

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

«Χριστούγεννα», διαλαλοῦν μὲ τὸν χαρμόσυνο ἦχοτους οἰ καμπάνες. «Χριστούγεννα», ἡ «μητέρα» ὅλων τῶνἙορτῶν, ποὺ μᾶς θυμίζει κυρίως τὸν ὕμνο τῶν ἁγίωνἀγγέλων : «… καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».Ἄς δοξάζουν τὸν Θεὸ οἱ ἄγγελοι στὸν Οὐρανό · καὶ στὴν γῆὁλόκληρη, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰβίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσῃ ἡ θεϊκὴ εἰρήνη · διότι ὁ Θεὸςἐκδήλωσε τώρα τὴν εὔνοια καὶ τὴν εὐαρέσκειά Του στοὺςἀνθρώπους μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του.
Ὄντως, γεγονὸς μοναδικὸ ἡ Γέννηση τοῦ ἸησοῦΧριστοῦ καὶ Μυστήριο, ποὺ δὲν τὸ χωράει ὁπεριωρισμένος ἀνθρώπινος νοῦς. Πῶς, δηλαδή, «ὁἀχώρητος παντί», Αὐτὸς ποὺ δὲν τὸν χωρᾶνε τὰ σύμπαντα,νὰ χωρέσῃ μέσα σὲ ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα, ψάλλει ἡἘκκλησία στὸν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς. Καὶ ἦλθε στὴν γῆ μαςγιὰ νὰ φέρῃ τὴν εἰρήνη στὶς καρδιές, αὐτὸ τὸ μεγάλοἀγαθό, ποὺ ἐπιθυμεῖ τόσο πολὺ ὁ κόσμος.
-Β-
Ὅμως, ἄν καὶ πέρασαν περισσότερα ἀπὸ δυὸχιλιάδες χρόνια, ἀπὸ τὴν μοναδικὴ ἐκείνη νύχτα, ποὺἀκούστηκε στὴν Βηθλεὲμ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, δὲν φαίνεταινὰ ἐπικρατῇ ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο. Τὸν 20ὸ αἰῶνα, δυὸπαγκόσμιοι πόλεμοι σκόρπισαν τὸν θάνατο καὶ τὴνκαταστροφή. Καὶ στὸν 21ο αἰῶνα, πόλεμοι καὶ «ἀκοαὶπολέμων» συγκλονίζουν πολλὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτημας, ἰδιαίτερα τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν εὐρύτερηπεριοχή της. Γι’ αὐτό, καὶ ὡρισμένοι διερωτῶνται μὲἀπογοήτευση : Ποῦ εἶναι, λοιπόν, ἡ εἰρήνη, ποὺ ἦρθε νὰφέρῃ ὁ Χριστός ; Γιατὶ τόσους αἰῶνες, παραμένει ἕναἄπιαστο καὶ ἀπραγματοποίητο ὄνειρο ; Γιατί, παληότερα,ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν» καί, ἀργότερα, ὁ «Ο.Η.Ε.» δὲνπέτυχαν νὰ εἰρηνεύσουν μεταξύ τους τὰ κράτη καὶ τοὺςλαούς;
-Γ-
Τὴν ἀπάντηση στὰ ἀγωνιώδη αὐτὰ ἐρωτήματα τὴνἔχει δώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, πολλοὺς αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ : «ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆςφάγεσθε · ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου,μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται» (Ἠσ. α΄ 19-20). Ἄν, δηλαδή,ὑπακούετε στὸ θέλημά μου, ποὺ εἶναι εἰρήνη, δικαιοσύνηκαὶ ἀγάπη, θὰ ἀπολαμβάνετε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς. Ἄν, ὅμως,πορεύεσθε ἀντίθετα μὲ τὸν θεϊκὸ νόμο, θὰ παίρνετε τὰἐπίχειρα τῆς κακίας σας, ποὺ εἶναι ὁ θάνατος καὶ ἡκαταστροφή. Αὐτὸ ἀκριβῶς, ποὺ ἔζησε καὶ συνεχίζει νὰ ζῇἡ ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία ἔχει ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν δρόμοτοῦ Θεοῦ.
-Δ-
Κι’ αὐτὰ μὲν γιὰ τὰ συμβαίνοντα ἀνάμεσα στὰκράτη καὶ στοὺς λαούς. Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μίλησεκαὶ γιὰ τὴν προσωπικὴ θέση τοῦ καθενός μας μὲ τὸν Θεό.Ὅταν κατέβαινε ἀπὸ τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ πήγαινε πρὸςτὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου τοῦ ἔγινε ἡθριαμβευτικὴ ἐκείνη ὑποδοχὴ τοῦ λαοῦ, βλέποντας τὴνπροφητοκτόνο πόλη ἀπὸ ψηλά, «ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ,λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτη,τὰ πρὸς εἰρήνην σου ! νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου» (Λουκᾶ ιθ΄ 41-42). Τὸν κατέλαβαν λυγμοὶ καὶ ἔχυσεἄφθονα δάκρυα γιὰ τὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων,λέγοντας ὅτι ἄν ἤξερες ὅτι ἡ πίστη καὶ ἡ ὑπακοὴ σ’ ἐμέναθὰ σοῦ ἐξασφάλιζε τὴν εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, καὶ συγχρόνωςθὰ ἀπέτρεπε τὴν καταστροφή σου καὶ δὲν θὰ χανόσουν.Τώρα, ὅμως, εἶναι τυφλωμένα τὰ μάτια σου καὶ δὲνμπορεῖς νὰ δῇς τὰ δεινὰ ποὺ σὲ περιμένουν.
-Ε-
Ὅλα αὐτά, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σημαίνουν ἁπλᾶ, ὅτιἡ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ εἰλικρινὴς καὶβαθειὰ μετάνοια φέρνει τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη στὶς καρδιὲςκαὶ στὸν κόσμο. Διότι, ὅπως θὰ διακηρύξῃ καὶ ὁἀπόστολος Παῦλος, ὁ Χριστὸς «ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφεσ. β΄14). Ὁ Χριστός, καὶ μόνον ὁ Χριστός, εἶναι ἡπραγματική μας εἰρήνη. Ἄν ὅλοι τὸ καταλάβουμε, τότε καὶστὶς καρδιὲς καὶ στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία καὶστὸν κόσμο ὁλόκληρο, θὰ ἔλθῃ σίγουρα ἡ πολυπόθητηεἰρήνη, τὴν ὁποία τὴν γεύονται ἤδη οἱ συνειδητοὶχριστιανοί, ποὺ ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα, «ἄχρις οὗμορφωθῇ Χριστός» μέσα τους (Γαλ. δ΄ 19), μέχρις ὅτου,δηλαδή, γίνῃ ὁ καθένας τους ἕνας μικρὸς Χριστός, ποὺ θὰσκορπίζῃ γύρω του, μὲ τὴν ἐνάρετη ζωή του, τὴν χαρὰ καὶ»τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν» (Φιλιπ. δ΄ 7). Δηλαδή, τὴν εἰρήνη ποὺ μεταδίδει ὁ Θεὸςστοὺς δικούς Του, καὶ τὴν ὁποία κανένας ἄνθρωπος, ποὺζῇ μακριὰ ἀπὸ τὸ θεϊκὸ θέλημα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν νοιώσῃ.
Χρόνια ἅγια, εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα γιὰ ὅλους.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>