«

»

Ιούλ 16

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ώρα 19.30 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθαν Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

1. Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ leader του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλθ 2014-2020 και ορισμός εκπροσώπου

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας XXIII της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 για την ανάθεση της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ηπειρος 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5000627

4. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 57101/3463/15-10-2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η., που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας εμφιαλώσεων νερού, εγκατεστημένης στην Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

5. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται στο συνοικισμό Πεντέλης της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών.

6. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της διασταύρωσης των οδών Φιλίππου Β’ και Χαρισιάδη στην περιοχή «Νέα Ζωή» της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.

7. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Λίνας Τσαλδάρη & Μολοσσών στη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.

8. Κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 21 και μετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου Μπίλλα Ζωής στην κενωθείσα θέση επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή «40 σκαλιά» του Δήμου Ιωαννιτών.

9. Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Παππά Ευτυχίας του Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού Πυρσινέλλα 1 της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών.

10. Έγκριση εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Σπηλαίου της Δ.Κ. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

11. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών καθώς και επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του κ. Στέφανου Τσελέφη του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Ναπ. Ζέρβα 30-32 (Στοά σάρκα) του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις κλήσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της περιόδου 2007 – 2010.

13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών

14. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2016.

15. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής – Κατσικάς» – (200.000,00 €).

16. Ανάκληση της 112/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου α. για την «Προμήθεια υλικών αναμετάδοσης περιοχής Μανωλιάσας – Κοσμηράς», β. για την «προμήθεια υδρορροών για την Παλιά Ζωσιμαία Σχολή» (κατά το α. μέρος) και Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την «Προμήθεια υλικών αναμετάδοσης περιοχής Μανωλιάσας – Κοσμηράς» – (10.000,00 €).

17. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτων.

18. Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε δίκτυο μόνιμων σταθμών για μετρήσεις real time στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με την χρήση τοπογραφικού οργάνου GPS (rover δέκτη) – (Κ.Α. 00.6451).

19. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου 2016-2017».

20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3) και β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4)» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016″ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

21. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τσιμέντων (Κ.Α. 30.6662.029 – 4.988,93 €), Πλακών & Κυβόλιθων (Κ.Α. 30.6662.038 – 9.992,52 €) & Έτοιμου Σκυροδέματος (Κ.Α. 30.6662.033 – 39.966,28 €).

22. Παράταση της υπ΄ αριθμ. 57521/8570/27-07-15 σύμβασης της που αφορά την εργασία με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ».

23. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων από ΤΑΠ.

24. Λήψη απόφασης για επιστροφές ποσών από ΤΑΠ , Δημοτικά τέλη , και δημοτικό φόρο (2.101,62  € ).

25. Λήψη απόφασης για την λήξη μίσθωσης που αφορά τη δημοτική έκταση 2 στρεμμάτων στη θέση «Μπαίρια» της Δ.Κ. Σταυρακίου και έγκριση επαναδημοπράτησης.

26. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Ασβεστοχωρίου, Κόντσικας και Κράψης.

27. Ανάκληση της αριθμ. 15/2016 απόφασης και λήψη νέας για την απευθείας εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος του Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» με πρόσοψη επί των οδών Αβέρωφ 3 και Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα, στην Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννιτών για την στέγαση των υπηρεσιών της .

28. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης αποζημίωσης από το Δήμο Ιωαννιτών λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών Χαρίκλειας Γιαννοπούλου – Τσιάλλιου και Σοφίας Γιαννοπούλου – Κιτσαντώνη – (Α.Ο.Ε. 343/2016).

29. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης δικαιωμάτων των ιδιοκτησιών Στέφανου Ζώνιου με Κ.Α. 0208001 / Ο.Τ. 113, Μαρίας Ζώνιου με Κ.Α. 0208010/ Ο.Τ. 113, Χρήστου Ζησίδη με Κ.Α. 0208011/ Ο.Τ. 113 και Στέφανου Ζησίδη με Κ.Α. 0208012/ Ο.Τ. 113 στο εγκεκριμένο ΡΣ περιοχής Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών λόγω ρυμοτομίας από το Δήμο Ιωαννιτών – (Α.Ο.Ε. 344/2016).

30. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας Κων/νου Κόκκινου με Κ.Α. 1414009/ Ο.Τ. Γ297 από και προς τον Δήμο Ιωαννιτών στο εγκεκριμένο ΡΣ περιοχής Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης τμημάτων – (Α.Ο.Ε. 346/2016).

31. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Παντούλη με Κ.Α. 0113011/ Ο.Τ. 132 από τον Δήμο Ιωαννιτών στο εγκεκριμένο ΡΣ περιοχής Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών λόγω ρυμοτομίας – (Α.Ο.Ε. 347/2016).

32. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με το υπ’ αρ. 5924/496/8-2-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση κας Καραπιπέρη Σουλτάνας) – (Α.Ο.Ε. 348/2016).

33. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 12677/1184/24-3-2015 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Γεωργίας Δούπη – Γήτα, Γεωργίου & Σεβαστής Γήτα) – (Α.Ο.Ε. 351/2016).

34. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 76449/6489/26-9-2014 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Φρειδερίκης Τσόλη-Βασιλοπούλου ) – (Α.Ο.Ε. 352/2016).

35. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 85435/8092/8-12-2015 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης σε παρόδια ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας Καλφακάκου Βασιλικής / Ο.Τ. 142 στην διασταύρωση των οδών Λαμποβιτιάδη, ανώνυμου οδού και Σουλίου στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. Δήμου Ιωαννιτών με εξώδικο συμβιβασμό) – (Α.Ο.Ε. 353/2016).

36. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 7168/624/10-2-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Παπασταύρου-Παππά κ.λ.π. ) – (Α.Ο.Ε.409/2016).

37. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Σκαματζάρη για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος από ρυμοτομίες – (Α.Ο.Ε. 416/2016).

38. Παράταση ισχύος σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ για ένα (1) έτος, που αφορά την εκποίηση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και λοιπών μεταλλικών τμημάτων τους.

39. Έγκριση απευθείας διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση Οχημάτων – Μηχανημάτων & Μεταφορικών Μέσων για τις ανάγκες του Δήμου».

40. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη πολιτιστικών αναγκών Δ.Ε. Ιωαννίνων.

41. Ανάκληση της υπ. Αριθ. 29/2016 Α.Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου».

42. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

43. Διαγραφή Φύλλου Εκκαθάρισης – παραστατικού για καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο Ρ.Σ περιοχής «Καρδαμίτσια» Δ.Ι λόγω αλλαγής δικαιούχου της αποζημίωση.

44. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης με την Ο.Τ.S. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

45. Διοργάνωση συνάντησης – συνέλευσης της Δημοτικής Αρχής με τους εργαζόμενους του Δήμου για την εκλογή Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και διάθεση πίστωσης.

46. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 7168/624/10-2-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Παπασταύρου-Παππά κ.λ.π. ).(Α.Ο.Ε. 409/2016).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

47. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Α. Παπάζογλου», στο οποίο στεγάζονται το 1ο και το 12ο Νηπιαγωγεία

Εισηγητής: κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

48. Παράταση μίσθωσης ακινήτου Ευζώνων 25, στο οποίο στεγάζεται το 17ο Νηπιαγωγείο

Εισηγητής: κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

49. Παραχώρηση χρήσης χώρων στο Β κτίριο του πρώην Δημαρχείου Περάματος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Σπήλαιο»

Εισηγητής: κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

50. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου

Εισηγητής: κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

51. Επαναλειτουργία παραρτημάτων του 3ου Νηπιαγωγείου Κατσικά και του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κουτσελιού και λειτουργία παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Σταυρακίου για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

52. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

53. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

54. Έγκριση της αριθ. 31/2016 απόφ. του Δ.Σ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου».

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

55. Εργασίες ταφών – εκταφών στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου Κοπάνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

56. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 για την ανάθεση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000578

57. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδών περιοχής Ολυμπιάδας»

58. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου παλαιού Δημαρχείου και ανακατασκευή παιδικής χαράς»

59. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πλατείας Ανατολής»

60. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Κουραμπά»

61. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής»

62. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου)»

63. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Αγία Μαρίνα Κρύας Δήμου Ιωαννιτών»

64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης των Ιωαννίνων»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

65. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού- Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α΄Φάση)»

66. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Αγία Νάπα της Κύπρου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 32ου Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.

67. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων

68. Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου: « Ανάπλαση Παραλιμνίου χώρου Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων», της ομότιτλης Πράξης

69. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στην Πρέβεζα στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»”.

70. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στην Θεσσαλονίκη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>