«

»

Αυγ 14

Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός.

Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου Εγνατία 

Οδός, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να εκτελεστούν προγραµµατισµένες εργασίες, κατά το χρονικό διάστηµα από 20-08-2018 µέχρι και 14-09-2018.- Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων 

Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. 2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας». 3. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Την υπ’ αρίθµ. 2501 / 1 / 412 – ρπστ’ από 18-07-2018 Απόφαση ∆ιευθύνσεώς µας (Α∆Α: 9Ξ5Λ465ΧΘ7-ΜΥΗ). 5. Το υπ’ αρίθµ. 61255 / Υ00 / 5600 / ΑΜπ / ID 88293 / 692 / δσ από 09-08-2018 έγγραφο, µε το οποίο η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., αιτείται την παράταση του χρονικού διαστήµατος των εργασιών, καθόσον για τεχνικούς λόγους δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωσή τους, εντός του αρχικά καθορισµένου χρονικού ορίου. 6. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 270-δ’ από 10-08-2018 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων. 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών: 
– 2 – Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Παρατείνουµε το χρονικό διάστηµα των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της υπ’ αριθµ. 4 Απόφασης του προοιµίου της παρούσης, από 20-08-2018 µέχρι και 14-09-2018. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα αυτής. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>