«

»

Σεπ 01

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή

Αύριο Παρασκευή 2-09-2016 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-08-2016 συνεδριάσεως.
Κατάρτιση αναμορφωμένου σχεδίου του…
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-07-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3η επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 23.600,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-07-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», αναδόχου Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-10-2016.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Γότιστας» αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο- Βασιλίτσα» αναδόχου κ. Γεωργίου Νταφλη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-12-2016.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Επισκοπικό – Αμπελιά» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 08-10-2016.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικού δικτύου στα όρια Καραδήμας» αναδόχου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-10-2016.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή σε τμήμα της 1ης επαρχιακής οδού Αμφιθέας – Λογγάδων και απομάκρυνση ομβρίων» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΦΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων σε τμήμα της 1ης Επαρχιακής Οδού Αμφιθέας – Λογγάδων», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΦΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Δ.Ε.
Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού € 586.774,19 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
Απόφαση για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κήρυξη απαλλοτριωμένων εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρας Πλάκας».
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση νέων παρόμοιων υπηρεσιών λειτουργίας του «Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου».
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για το έτος 2017, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής παρουσίασης του Ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις προμηθειών – υπηρεσιών (Α΄ Μέρος), συνολικού ποσού 99,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Έγκριση – επικαιροποίηση απόφασης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 για την Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 23-08-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 76309/4236/24-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητος (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός –απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην περιοχή Γέφυρας Πλάκας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Δίστρατο και επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Αμάραντος του Δήμου Κόνιτσας, και στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι-Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών χωματουργικών και λοιπών εργασιών αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων από την 28-06-2016, στους Δήμους Μετσόβου, Ζαγορίου και περιοχής Φιλιατών, σύμφωνα με την αριθμ. 57758/3087/28-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 18/939/01-07-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κλ.π.) στην περιοχή Λίμνη Πηγών Αώου του Δήμου Μετσόβου από την 13-07-2016, στην περιοχή Λίμνη Πηγών Αώου του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με την αριθμ. 63447/3385/13-07-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 20/1058/19-07-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος Δρόμος» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση «Ομογένεια» που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το χρονικό διάστημα 23-27/11/2016.
Έγκριση δαπανών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2016.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση και εν συνεχεία πλήρους κυριότητας σχολικού λεωφορείου για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
Απόφαση επί της ένστασης της «ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ» κατά του από 08-08-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού € 700.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων – κατασκευή σαρζανέτ στο δρόμο Γέφυρα Πλάκας – Φράστα – Σγάρα που ενώνει την 2η Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων με την 16η Ε.Ο. Π.Ε. Άρτας» αναδόχου Ευαγγελίας Κάλλια, μέχρι την 23-10-2016.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αΐβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι», αναδόχου Δημήτριου Φούκα, Ε.Δ.Ε.
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», αναδόχου «Βασιλείου Θωμά & ΣΙΑ ΟΕ».
Έγκριση του από 29-08-2016 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, κατακύρωση) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας, της αρ. πρωτ: 2793/5-8-2016 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολεία χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για το σχολικό έτος 2016-2017 (συνημμένο το από 29-08-2016 Πρακτικό).
Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων – αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα στην Π.Ε. Άρτας, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 06-09-2016, για να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Κυζιρίδου Ελένης, στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 15-10-2016, για την παρακολούθηση εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ με τίτλο «Νέο Κυρωτικό Σύστημα του Ν.4235/2014» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13/10/2016 έως 14/10/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση πρακτικών Νο 1/03-08-2016, 2/08-08-2016 και 3/18-08-2016 της Επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2016″ για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage διαγωνισμός 10/2016 της Π.Ε Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 67.527,00 € με το ΦΠΑ.
Αίτηση αναίρεσης δικαστικής απόφασης προς το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών με ΚΤΕΛ στο νομό Θεσπρωτίας, με μαθητικά δελτία από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο 2016.
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης, για την κοπή – μεταφορά φυτικής ύλης – περιποίηση κόμης φυτών στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια είκοσι ξύλινων σφραγίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Δ/κου – Οικ/κου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δημάκου Δημήτριου στις Βρυξέλλες Βελγίου από 07 έως 10-09-2016, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου, στις συναντήσεις εργασίας με τον διαχειριστή, για την εξέταση του φακέλου χρηματοδότησης του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας του έργου ADRI-UP στην European Commision Innovation and Networks Executive Agency (ΙΝΕΑ) και με τους εταίρους του έργου, κατόπιν προσκλήσεως.
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ».
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», αναδόχου Θωμά Χριστιά ΕΔΕ, μέχρι την 25-12-2016.
Έγκριση 1ου Σ.Π. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ».
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα κατασκευής βραχοπαγίδων με φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς του τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
Έγκριση μετακίνησης του Αλέξιου Τσαπάρα, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, από 15-9-2016 έως 16-9-2016, με θέμα «Επίσημος έλεγχος και απαιτήσεις στον τομέα της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>